TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU

Sản xuất phim ảnh cho thương hiệu

  • Phim giới thiệu sản phẩm
  • Phim chủ đề và tạo hiệu ứng lan truyền
  • Phim chứng thực chất lượng
  • Phim ngắn cho truyền thông Mạng xã hội
  • Chụp ảnh sản phẩm và dịch vụ

Tiếp thị ảnh hưởng

Lập kế hoạch, sản xuất nội dung và quản lý thực hiện:

   • Đại sứ thương hiệu Brand Ambassador
   • Người ảnh hưởng KOLs
   • Ngừoi tiêu dùng KOCs
   • Chuyên gia đầu ngành

Brand PR & Social Marketing

  • Chiến lược Tung sản phẩm mới
  • Chiến dịch tiếp thị lan truyền
  • Chương trình Giáo dục về sản phẩm
  • Digital marketing & Performance marketing